Sidoma Turizm Seyahat Acentası

SİDOMA TURİZM  ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


1)     TARAFLAR:

İş bu sözleşme SİDOMA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ./Soğanlı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad.No:141/2Bahçelievler / İstanbul / Türkiye adresinde bulunan ve (0212) 643 26 97 nolu irtibat numarasına sahip (Sözleşmede SİDOMA Turizm olarak anılacaktır.

(Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen karşı taraf müşteri olarak anılacaktır.

2)     KONU:

İşbu sözleşme, Tüketicinin, adına SİDOMA TURİZM’ dan aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.

 

4)     ÖDEME ŞEKLİ:

Bonus Kart Bank/ Card , Tek Çekim,

 

5)     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (SÖZLEŞME ŞARTLARI)

1- Tüketici tarafından satın alınan tur/hizmet taksit ile satılmakta ise, Tüketici, taksitli satış sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (7)yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Ancak, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Sidoma yöneltilmiş olması gerekir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, Sidoma , sözleşme gereğince tüm edimlerini ifa etmiş, tüketicinin kalan borcu, toplam borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde, öncelikle, tüketiciye en az otuz gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Buna rağmen, borç ödenmez ise, Sidoma , kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir.  Sözleşmenin işbu hükmü, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlarda uygulanmaz.

2-Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, Sidoma Turizm tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye’de uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat  Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde/web sayfasında yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce Sidoma Turizm tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşür  bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan eder.

3- İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılamaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, Sidoma Turizm Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi  kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.

4-Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda,  döviz kurunda meydana gelen olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, Sidoma Turizm’ un fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.

5-Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az (7) yedi gün önce Sidoma Turizm’ a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, Sidoma Turizm karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden sorumludurlar. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, Sidoma Turizm sorumluluk kabul etmemektedir.Tur ücretinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

 

Tüketici tarafından sözleşmenin iptali halide, sözleşmein iptali bildirimini Sidoma Turizm ulaştığı tarihten itibaren, en geç 14 gün içinde, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketiciye iade edilir. Tüketici, Sidoma Turizm tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici, bildirme herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usuller ile Sidoma Turizm bildirmez ise, kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşmesindeki, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki değişen koşulları kabul etmiş olacağını, hiçbir bildirimde bulunmadan tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir.

6 Sidoma Turizm gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, Sidoma Turizm , sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

7-Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle, paket turun iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan SİDOMATURİZM.COM sorumlu tutulamaz.)

 

8-Tüketici tarafından turun/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %50’sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını Sidoma ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50’sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Sidoma ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, özel gülerde (Bayramlar,sömester,yılbaşı) gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda Erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Sidoma tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte Sidoma ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise Sidoma aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

 

9-  Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü

 

kişilere/tedarikçilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar/bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Tüketici tarafından yapılmış tüm rezervasyon ve aldıları hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Özel eşyaları ile ilgili (Bavul içeriği, ve bagaj ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir.

Bu site Snr Soft Yazılım Tarafından hazırlanmıştır.